ติดตามอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ก่อนใคร และติดต่อเราทางข้อความ LINE "คลิกที่ภาพ"

เปิดขายแล้ว | หมู่บ้าน I Modern นาทุ่ง

การขอเปลี่ยน น.ส. 3 ก. เป็นโฉนดที่ดิน


ขั้นตอนการขอรับบริการ   เป็นการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ต้องมีการรังวัดปักหลักเขต โดยจะดำเนินการเฉพาะที่ดินที่เป็นที่นา และมีหลักฐาน น.ส. 3 ก. เท่านั้นการออกโฉนดที่ดินวิธีนี้ เจ้าของที่ดินไม่ต้องมานำเดินสำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยน น.ส. 3 ก. ให้เป็นโฉนดที่ดินตามหลักวิชาแผนที่ โดยทำการออกโฉนดที่ดินตามชื่อที่ปรากฏใน น.ส. 3 ก. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศกำหนดวันแจกโฉนดที่ดิน ซึ่งมีผลให้ น.ส. 3 ก. ถูกยกเลิกตั้งแต่วันกำหนดแจกโฉนดที่ดิน ผู้มีชื่อโฉนด/ทายาดต้องมารับโฉนดที่ดิน 


หลักฐานประกอบการขอรับบริการ :  
1. เจ้าหน้าที่จะไปประชุมนัดหมายการรังวัดและสอบสวนสิทธิ 
          2. เจ้าของที่ดินไม่ต้องมายื่นคำขอ แต่ต้องเตรียมการดังนี้ 
          3. นำหลักเขตไปปักตามมุมเขตที่ดินของตน
          4. นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจฯ เพื่อทำการรังวัด 
          5. เตรียมเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่ เช่น หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ค. 1 น.ส.3. น.ส.3 ก. หรือ น.ส. 3 ข. (เป็นต้น) สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
          6. ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ และลงชื่อในแบบสอบถามการออกโฉนดที่ดิน 
          7. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเป็นกลุ่มหมู่บ้านและตำบล และประกาศแจกโฉนดที่ดิน 30 วัน 
          8. ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ 
ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
          9. เจ้าหน้าที่นัดหมายการแจกโฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ได้ให้ความหมายว่าเป็น หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว
ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้จะต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้ตามกฎหมาย คือ จะต้องไม่ใช่ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง ที่เขา ที่ภูเขา ที่เกาะ (แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว") หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพหรือ ที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526 หรือกฎหมายอื่น ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
ในการดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยผู้ที่ประสงค์จะได้หนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องยื่นคำขอโดยแสดงรายละเอียดตามแบบพิมพ์ของทางราชการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการยื่นคำขอ ถ้าผู้ขอ มีหลักฐานที่แสดงว่ามีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น หลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ใบจอง ใบเหยียบย่ำ เป็นต้น ให้แนบหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อได้รับคำขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะไปพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ยังที่ดินนั้น ในการนี้ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ และพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นได้ทำประโยชน์ในที่ดินตรงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ ปรากฏว่าได้มีการครอบครอง และทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถิ่นตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้ทราบมีกำหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนัน ท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ
ถ้ามีผู้โต้แย้งคัดค้าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ พิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อคู่กรณีเพื่อทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่ง
ในกรณีที่ได้ฟ้องต่อศาลแล้วให้รอเรื่องไว้เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใด จึงให้ดำเนินการไปตามกรณี ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนด ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งแล้วแต่กรณี
การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีความสำคัญแก่ราษฎรเป็นอย่างมากเพราะสามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงการครอบครองของเจ้าของที่ดิน แต่การออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์จะต้องมีการรังวัดตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ให้แน่นอนและมีการปักหลักกำหนดเขตที่ดิน รัฐบาลจึงได้พยายามเร่งรัดการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้ทั่วประเทศโดยการใช้การถ่ายรูปทางอากาศ การดำเนินการมีการลงระวาง คำนวณเนื้อที่อย่างละเอียดคล้ายกับการออกโฉนดที่ดินมาก
แบบของหนังสือรับรองการทำประโยชน์มี 3 แบบ ดังนี้
          1. แบบ น.ส.3 ก. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
           2. แบบ น.ส.3 ข. ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528 แล้ว
           3. แบบ น.ส.3 ใช้ในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
ผู้ซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์สามารถจำหน่าย จ่ายโอน และทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์แล้ว ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งบัญญัติว่า "ที่ดินที่มีคำรับรองจากนายอำเภอว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้" เว้นแต่ในบางกรณีที่มีกฎหมายห้ามโอนไว้ เช่น ตามมาตรา 31 และมาตรา 58 ทวิวรรคห้าแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 เป็นต้น นอกจากนี้ การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งบัญญัติว่า "นับตั้งแต่วันที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใช้บังคับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่" (ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับวันที่ 4 มีนาคม 2515)
คำถาม-คำตอบที่ควรรู้
ถาม  ต้องการเปลี่ยน น.ส. 3 เป็นโฉนดที่ดิน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด และเวลาในการดำเนินการประมาณกี่วัน?
       ตอบ  คุณสามารถนำน.ส. 3 ก. ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ค่าใช้จ่ายขอให้สอบถามจากฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละจังหวัด ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณงานรังวัดของแต่ละจังหวัด 
ถาม  การซื้อขายที่ดินประเภท น.ส. 3 ก. ต้องมีการประกาศจากทางราชการก่อนหรือไม่ หรือสามารถทำสัญญาซื้อขายได้เลย
       ตอบ   การซื้อขายที่ดินประเภท น.ส. 3 ก. ไม่ต้องมีการประกาศ 30 วันก่อน สามารถจดทะเบียนซื้อขายได้เลย (หากเป็นน.ส. 3 ต้องประกาศก่อนจดทะเบียน)
ถาม  กรณีที่ดิน น.ส. 3 ก. เปลี่ยนเป็นโฉนด สามารถขายได้เลยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องใช้เวลากี่ปี
       ตอบ   หากไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนตามกฎหมาย เมื่อได้รับโฉนดที่ดินแล้วก็สามารถทำการซื้อขายได้
ถาม  ข้าพฯ ได้ซื้อที่ดิน (นส3ก) จากนางแดง โดยได้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ และได้เข้าครอบครองทันทีหลังจากทำสัญญาในปี พ.ศ. 2520 โดยยังไม่ได้ไปโดนกันทางทะเบียน โดยปัจจุบันนางแดงได้เสียชีวิตไปแล้ว ต่อมาในปีนี้ 2550 กรมที่ดินจะทำการออกโฉนดที่ดิน ขอสอบถามว่าข้าพฯ สามารถจะให้กรมที่ดินออกโฉนดให้แก่ข้าพฯ ได้หรือไม่ โดยจะต้องดำเนินการอย่างไร
       ตอบ   กรณีตามคำถามไม่สามารถออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อของท่านได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินหรือการออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะโดยหลักต้องออกให้แก่ผู้มีชื่อตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของใน น.ส. 3 ก ให้เป็นชื่อของท่านสามารถทำได้ หากท่านได้ครอบครองและทำประโยชน์อย่างเป็นเจ้าของในที่ดิน ดังกล่าวต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
                    1. ถ้าหลักฐาน น.ส.3ก อยู่ในความครอบครองของท่าน และท่านเป็นผู้ได้ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 ก. ดังกล่าวจริง ก้ให้ท่านไปขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                    2. ในกรณีที่ท่านมีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 ก. ท่านก็สามารถนำคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลดังกล่าว ใช้เป็นหลักฐานในการของจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง
          กรณีที่ท่านมีชื่อเป็นผู้ถือสิทธิ์ครอบครองในหลักฐาน น.ส.3 ก. แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามที่กล่าวมาในตอนต้นท่านก็สามารถนำหลักฐาน น.ส.3 ก. ดังกล่าวไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้ 2 วิธี ดังนี้
                    1. โดยการนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยเมื่อรัฐมนตรีประกาศจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจฯและผู้ว่าราชการ-จังหวัดจะเป็นผู้ประกาศท้องที่และวันเริ่มต้นเดินสำรวจแล้ว เมื่อถึงกำหนดกรมที่ดินจะส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปทำการสำรวจรังวัดปักหลักเขตที่ดินและสอบสวนสิทธิที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยเมื่อ เจ้าหน้าที่ทำการรังวัดไปถึงที่ดินของผู้ใดเจ้าของที่ดินต้องนำทำการรังวัดและระวังแนวเขต
                     2. ขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยยื่น คำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินส่วนแยกท้องที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวขอให้ท่านสอบถามที่ที่สำนักงานที่ดินได้โดยตรง
ถาม  มีที่ดิน 2 แปลงติดกัน และที่ดินทั้ง 2 แปลง เป็น นส. 3 ก. ที่ดินแปลงที่อยู่ด้านในไม่มีทางออก จึงตกลงทำภารจำยอมทางเดินบางส่วน แต่ไม่ใช้เป็นทางเดิน และไม่มีทางเดิน ทำเพื่อที่ดินแปลงด้านในต้องการนำเข้าธนาคารเท่านั้น ต่อมาที่ดินแปลงด้านในเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน โดยที่ยังไม่มีการยกเลิกภารจำยอม และเจ้าของใหม่นำไปออกเป็นโฉนด อยากทราบว่า ที่ดินแปลงที่อยู่ด้านหน้าจะหลุดจากภารจำยอมหรือไม่ เนื่องจากทำภารจำยอมทางเดินกับที่ดิน ระบุเลขที่ ที่เป็น นส. 3 ก. เดิม เท่านั้น
       ตอบ   เนื่องจากภาระจำยอมเป็นเรื่องระหว่างอสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นไม่ว่าที่ดินที่จดทะเบียนภาระจำยอมไว้นั้น น.ส. 3 ก.จะเปลี่ยนไปเป็นโฉนดที่ดิน ก็ย่อมไม่เป็นผลให้ภาระจำยอมสิ้นไปแต่อย่างใด

“อสังหาริมทรัยพย์มาใหม่”ขายสวนทุเรียน จำนวน 11 ไร่ 2 งาน (โฉนด) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดช

“ขายแล้ว” ขายบ้านเดี่ยวมือสอง 3 ห้องนอน ปรมินทรมรรคา 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหว

“อสังหาริมทรัยพย์มาใหม่” บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 1 หัองน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก ใกล้ "สี่แยกท่าแซะ"

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่" ที่ดินติดถนนกรมหลวงชุมพร "จำนวน 437 ตรว." เทศบาลเมือง จังหวัดชุมพร

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่" ที่ดินติดถนนเส้น 360 "จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 30 ตรว. เทศบาลบางลึก อำเภอเมือง

"ขายไปแล้ว" ที่ดินติดถนน "เส้นวัดดอนเมือง" จำนวน 45 ไร่ 3 งาน เขตเทศบางลึก อำเภอเมือง

"อสังหาริมทรัพย์มาใหม่" ขายโกดัง สำนักงาน ใกล้สี่แยกวิหาร เขตเทศบาลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

"ปิดการขาย" ขายที่ดินติดคลองเทศบาลเมืองชุมพร

เปิดจอง | โครงการ บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 1 หัองน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก ใกล้ "สี่แยกท่าแซะ"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ยกเลิกการขาย"

"ปิดการขาย"

"ปิดการขาย"

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของพี่ๆเพื่อนๆรูปถ่ายบางส่วน ของกลุ่มซื้อขายที่ดินจังหวัดชุมพร